Welcome toPacific  | EN 中文版
leaderABOUT US
Position:Home > Socity Survey > leader
The List of Leaders of PSC’s 5thCouncil

 (All following members elected at the first meeting of the Council in October, 2015)

Honorary President: ZhangDengyi

President: ZhangHongsheng

Executive VicePresident: YangSuihua

VicePresident: SunShuxian, ShiQingfeng, GaiGuangsheng, ZhaoXiaotao, JinCanrong, LiGuoqiang

Secretary -General: GaiGuangsheng

 The List of Executive Members of PSC’s 5thCouncil

 (All following members elected at the first meeting of the Council in October, 2015)
(37 persons; sorted by the stroke numbers of surnames in Chinese character)


Wang Fan, Wang Xiaoqiang , Gu Wu, Shi Qingfeng, Qu Tanzhou, Zhu Jianzhen, Sun Shuxian,Sun Zhiming,Sun Lianyou, Sun Chunji, Su Ge, Du Gangjian, Li Zhijun, Li Guoqiang, Yang Suihua, Wu Shicun,Wu Nanxiang, Zhang Zhanhai, Zhang Guangzhong, Zhang Hongsheng,Zhang Jianjun, Chen Yue, Jin Canrong, Zhou Zhenhua, Zhao Xiaotao, Yao Jie, Jia Yu, Xu Sheng, Huang Enqiao, GaiGuangSheng, Han Zenglin, Fu Mengzi LuXiaobing,Tong Jiachao, Lei Bo, TengZhengguang, Pan XinchunThe List of Members of PSC’s 5thCouncil

 (All following members elected at the first meeting of the Council in October, 2015)

(129 persons; sorted by the stroke numbers of surnames in Chinese character)


Ding Yifan ,Yu Xiao , Ma Deyi, Wang Fan, Wang Zhong,Wang Qin, Wang Lei, Wang Yiwei, Wang liguo, Wang Xiaoqiang, Wang Meili, Wang Hanling, You Zhongjie, Niu Zhiguang, Gu Fu, Shi Qingfeng, Tian Xinjian, Bian Mingqiu, Gong Jianhua, Piao Jianyi, Qu Tanzhou, Zhu Jianzhen, Zhong Chongjun, Xiang Youquan, Xiang Xiaomei, Quan Yongbo, Zhang Rui, Liu Ming, Liu Renshan, Liu Jiangyong, Liu Jianfei, Liu Baohua, Liu Rongzi, Liu Huirong, Sun Shuxian, Sun Jiting, Sun Zhiming, Sun Lianyou, Sun Xuefeng, Sun Chunji, Yan Anlin, Sun Ge, Sun Hao, Du Gangjian, Li Naisheng, Li Daze, Li Guanghui, Li Wenjun, Li Dongyan, Li Yongchang, Li Weifang, Li Xiangmin, Li Zhijun,  Li Guoqiang, Li Shaode, Li Jiabiao, Li Hongjie, Li Linmei, Yang Bojiang, Yang Suihua, Yang Huigen, Shi Yinhong, Wu Jun, Wu Lei, Wu Shicun, Wu Xinbo, Wu Nanxiang, Wu Qimin, He Guangshun, He Chuanqi, He Zongyu, Yu Mincai, Yu Xunda, Yu Minyou, Wang Rongming, Zhang Yijun, Zhang Wenmu, Zhang Zhanhai, Zhang Guangzhong, Zhang Yuanpeng, Zhang Hongsheng, Zhang Jianjun, A Dong, Chen Ping, Chen Bin, Chen Yue, Chen Ying, Chen Xulong,  Lin Hongyu, Yi Xiaolei, Luo Xuye, Jin Yongming, Jin Canrong, Zhou Qi, Zhou Zhen Jia, Zhao Xiaotao, Hu Bo, Hu Xuedong, Hu Dekun, Zhong Yang,  Yao Jie, Yao Ying, Jia Yu, Xia Shanchen, Dun Shixin, Ni Feng, Xu Sheng, Luan Weixin, Gao Heng, Gao Shiji, Gao Zengtian, Huang Enqiao, Da Zhigang, Gai Guangsheng, Sui Jixue, Jiang Xingwei, Han Zenglin, Fu Mengzi, Lu Yi, Lu Xiaobing, Tong Jiachao, Zeng Shendian, Lei Bo, Cai Jianguo, Di Kun, Teng Zhengguang, Pan Junwu , Pan Xinchun, Ju Hailong